ПП КГ СЕПТІМА

ОЦІНКА МАЙНА. ПРАВОВА ДОПОМОГА.

РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Консалтингова група СЕПТІМА

Консалтингова група заснована на початку 2007 року.

Основним напрямками діяльності є консалтингові послуги, основну частку з яких займають: оцінка майна, юридична консултація, бізнес планування.

Фахівці, які залучаються до виконання завдань мають великий практичний досвід - понад 20 років.

Наявні сертифікати, кваліфікаційні свідоцтва, підвищення кваліфікації, які підприємтсво підтримує постійно в актуальному стані.

ОЦІНКА МАЙНА

Оцінка майна та майнових прав в тому числі об'єктів в матеріальній формі, будівель та споруд (включаючи їх невід'ємні частини), машин, обладнання, транспортних засобів тощо; паїв, цінних паперів; нематеріальних активів, в тому числі об'єктів права інтелектуальної власності; цілісних майнових комплексів всіх форм власності.

Оцінка майна, майнових прав (далі - оцінка майна) - це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.

Фахівцями здійснюється постійний моніторинг ринку нерухомого майна в м. Львові та області. Наявність фундаментальної бази, яка включає інструментарій, методологію, архів та досвід оцінювачів дозволяє з високою точністю визначати різноманітні види вартості майна (ринкова, ліквідаційна вартість, вартість заміщення (відтворення), вартість ліквідації, спеціальна вартість, інвестиційна вартість, вартість у використанні, оціночна вартість, тощо).

Business Valuation, Asset Valuation, Real Estate Valuation. Valuation of land, buildings, and/or plant and machinery.

Незалежна оцінка майна Львів. Експертна оцінка квартир Львів. Оцінка оцінка землі. Експетрна грошова оцінка земельних ділянок Львівська областью Онлайн оцінка житла у Львові

ПРАВОВА ДОПОМОГА

Правова допомога — це послуги із захисту прав та інтересів громадян, юридичних осіб, в тому числі держави, у державних органах і в судах, перед будь-якими фізичними і юридичними особами. Поняття «юридичні послуги» і «юридична допомога» і «правова допомога» є тотожними.

До юридичних послуг відносяться:

 • надання консультацій і пояснень з юридичних питань, усних і письмових довідок щодо чинного законодавства (Юридична консультація - різновид професійної правової підтримки при вирішенні питань в галузі цивільного, житлового, сімейного, земельного права, тощо. Сфера: юридичний супровід операцій пов’язаних з переходом прав власності; підбір НПА (нормативно – правових актів); консультування з супутніх питань.);

 • оформлення позовних заяв, скарг та інших документів правового характеру;

 • здійснення представництва інтересів громадян, установ, підприємств і організацій за їх дорученням у судах та інших державних органах у цивільних, господарських справах і справах про адміністративні правопорушення;

 • здійснення представництва громадян і захист їхніх прав і законних інтересів у центральних і місцевих органах виконавчої влади і в органах місцевого самоврядування;

 • здійснення правового обслуговування установ, підприємств і організацій;

 • здійснення правового обслуговування зовнішньоекономічної діяльності фізичних і юридичних осіб.

РОЗРОБКА БІЗНЕС ПЛАНІВ

Розробка бізнес-планів і проектів розвитку, інвестиівційних проектів, техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проектів.

Розробка бізнес-плану можлива за різноманітними стандартами.

В міжнародній практиці найбільш визнаними та впливовими інституціями, які мають власне уявлення (вимоги) до змісту бізнес-плану є такі всесвітньовідомі консалтингові структури як: UNIDO, KPMG, ЕБРР, TASIS, IFC, BFM Group.

У вітчизняній практиці по бізнес-плануванню немає законодавчо визначеного чіткого переліку розділів бізнес-плану. Доцільно скористатись структурою та методикою складання бізнес-плану, яка відповідає стандартам United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).


Місце здійснення діяльності:

Львів, Львівська область, Україна

Динаміка цін на житилову нерухомість міста Львова

Середньозважена ціна пропозиції квадратного метра загальної площі житлової нерухомості м. Львова USD

Оцінка майна Львів

Експертна оцінка будівель та споруд:

 • оцінка житлового будинку,

 • оцінка гуртожитку,

 • оцінка готелю,

 • оцінка ресторану,

 • оцінка торговельного будинку,

 • оцінка торгового центру (оцінка супермаркету),

 • оцінка промислової будівлі,

 • оцінка резервуарів, оцінка силосів, оцінка складів

 • оцінка квартир онлайн львів

Експертна оцінка машини, обладнання, транспортних засобів

Експертна оцінка землі Львів Львівська область

Оцінка будівель сільськогосподарського признчення:

корiвники, телятники, стайнi, свинарники, кошари, кiннi заводи, собачi розплiдники, птахофабрики, зерносховища, склади, надвiрнi будiвлi, пiдвали, винокурнi, виннi ємностi, теплицi, сiльськогосподарськi силоси та т. iн.

Оцінка бізнесу та прав в бізнесі

Оцінка паїв, цінних паперів; оцінка нематеріальних активів, в тому числі об'єкти права інтелектуальної власності; Оцінка цілісних майнових комплексів

Оцінка майнових прав

Працюємо на території Львова. Львівської області, західна Україна

Правова підтримка

 • Надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави;

 • Складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;

 • Захист прав, свобод і законних інтересів особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;

 • Представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні;

 • Представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами;

складання бізнес планів

Типова структура бізнес плану:


1. Титульний аркуш;

2. Меморандум про конфіденційність;

3. Резюме;

4. Опис суб’єкта господарювання та сфера його діяльності;

5. Загальна інформація про інвестиційний проект, у тому числі відповідність завданням і пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України;

6. Опис продукції суб’єкта господарювання, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту;

7. Маркетинг і збут продукції, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту;

8. Виробничий план, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту;

9. Організаційний план, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту;

10. Фінансовий план, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту;

11. Оцінка ефективності реалізації інвестиційного проекту;

12. Ризики;

13. Додатки.

оцінка цілісного майнового комплексу Оцінка бізнесу Львів

Корпоративна частка - частка (пай, акції) господарського товариства, що утворене на основі цілісного майнового комплексу [1]; Оцінка корпоративних прав - це процес визначення вартості усього підприємства, або певної частини, яка належить засновникові. В результаті оцінки корпоративних прав встановлюється реальна вартість компанії і формується висновок про вартість бізнесу або долі в ньому (корпоративних прав, акцій).

Для проведення оцінки цілісного майнового комплексу застосовуються такі основні методичні підходи [2]:

 • Майновий (Cost Approach);

 • Дохідний (Income approach);

 • Порівняльний (Market approach).

Майновий підхід застосовується для визначення ринкової вартості цілісного майнового комплексу у разі, коли саме зазначений підхід відбиває типову логіку потенційних покупців, яка ґрунтується на усталеній практиці, зокрема під час оцінки цілісного майнового комплексу, ринкова вартість якого визначається поточною вартістю ймовірного результату ліквідації зазначеного майнового комплексу. Основним методом майнового підходу до оцінки цілісного майнового комплексу є метод накопичення активів (asset-based approach). Оцінювачами може застосовуватися метод поточної вартості ймовірного результату ліквідації цілісного майнового комплексу, а також інші методи майнового підходу, доцільність застосування яких у конкретній ситуації необхідно обґрунтувати.

Дохідний підхід до проведення оцінки цілісного майнового комплексу ґрунтується на застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних доходів (чистих грошових потоків або ) у вартість цілісного майнового комплексу. Оцінка цілісного майнового комплексу проводиться з урахуванням поточного фінансового стану підприємства, цілісний майновий комплекс якого оцінюється, та прогнозних показників діяльності такого майнового комплексу. Основним методом дохідного підходу, що застосовується для проведення оцінки цілісних майнових комплексів, є метод дисконтування грошового потоку.

Основними методами порівняльного підходу до оцінки цілісних майнових комплексів є метод ринку капіталу та метод ринкових угод. Метод ринку капіталу ґрунтується на припущенні про рівноцінність ринкової вартості цілісного майнового комплексу його ринковій капіталізації або можливій ринковій капіталізації з урахуванням вартості прав контролю. Метод ринкових угод ґрунтується на припущенні про еквівалентність ринкової вартості цілісного майнового комплексу цінам продажу подібних цілісних майнових комплексів. Як базовий показник для зазначеного методу застосовуються ціни продажу та ціни пропонування подібних цілісних майнових комплексів або ціни продажу та ціни пропонування їх корпоративних часток, що характеризуються певними правами контролю.

[1] Постанова КМУ від 29 листопада 2006 р. N 1655 «Про затвердження Національного стандарту N 3 "Оцінка цілісних майнових комплексів"»

[2] International Valuation Standards 2017

[3] Вартість частки учасника при виході з ТОВ

Визначення вартості частки учасника товариства Львів

Протягом тридцяти днів з моменту, коли Товариство знало або повинно було знати про намір учасника про вихід з Товариства, воно повинно повідомити учасника про вартість (ціну) його частки і обгрунтувати наведений розрахунок надаючи копії необхідних для цього розрахунку документів ( ЗУ Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю від 06.02.2018 № 2275-VIII).

Вартість частки визначається Товариством в день, що передував дню, коли учасником було подано заяву (відповідно до вимог і порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»).

Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника (ст. 24 Закону № 2275).

За змістом частини першої статті 66 та статті 139 ГК України майно підприємства становлять речі та інші цінності (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб'єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна підприємства.

Отже, вартість частини майна товариства, що підлягає виплаті, повинна відповідати вартості активів товариства за вирахуванням вартості його зобов'язань (тобто вартості чистих активів), пропорційній до частки учасника в статутному капіталі товариства.

Зокрема, при наявності спору між учасником ТОВ і самим ТОВ за визначенням вартості майна останнього, учасник наділений правом вимоги проведення з ним розрахунків на підставі ринкової вартості майна ТОВ, а не на підставі тієї вартості майна, у відповідності з якою майно враховується в ТОВ. Оскільки взяття майна на облік за визначеною вартістю розглядається як одностороння вольова дія ТОВ і, відповідно, не може бути беззаперечним доказом дійсної (ринкової) вартості майна ТОВ.

Тобто ВС у постанові від 24 квітня 2018 року справа №№ 925/1165/14 відмовився від правової позиції викладеній у постанові Верховного Суду України від 18 листопада 2014 року в справі №910/10168/13, що «вартість частини майна товариства, що підлягає виплаті, повинна відповідати вартості чистих активів товариства, яка визначається в порядку, встановленому законодавством, пропорційно його частці в статутному капіталі товариства на підставі балансу, складеного на дату виходу (виключення)». Виходячи з викладеного вище Велика Палата Верховного Суду вважає за необхідне відійти від цієї правової позиції Розрахунки проводяться на підставі дійсної (ринкової) вартості майна товариства, а не на підставі вартості, за якою майно обліковується у товаристві

Корпоративні права- це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (ст. 167 ГК).

Вартість корпоративного права (Вартість частки учасника) визначається за формулою:

[latexpage]

\begin{equation}

\begin{center}

Vcr =Vc \times D

\end{center}

\end{equation}

де

Vcr – вартість корпоративного права;

Vc - вартість власного капіталу господарського товариства або вартість господарського товариства;

D - розмір частки корпоративних прав у статутному фонді господарського товариства у відсотках статутного фонду.

Тобто першочерговим та головним кроком буде визначення вартості цілісного майнового комплексу – ТОВ. При винекненні необхідності визначення вартості частки учасника чи отриманні консультації з даного питання будемо раді допомогти.