Майнові права. Оцінка майнових прав. Відшкодування збитків та моральної шкоди.

Оцінка майна, майнових прав (далі – оцінка майна) – це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами..(Закон від 12.07.2001 № 2658-III).

Майном як особливим об’єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами. (ст. 190 ЦК).

Єдиної позиціїї що до визначення майнових прав немає. Наведемо деякі з них:

  • Майновими правами, які можуть оцінюватися, визнаються будь-які права, пов’язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги. (ст. 3 Закон від 12.07.2001 № 2658-III).
  • Майнове право – це обмежене речове право, за яким власник цього права наділений певними, але не всіма правами власника майна, та яке засвідчує правомочність його власника отримати право власності на нерухоме майно чи інше речове право на відповідне майно в майбутньому. (ВСУ у справі 6-265цс16).
  • Майнові права охоплюють правомочності володільця речових прав та зобов’язальні права (право відшкодування шкоди, права інтелектуальної власності, спадкові права тощо). (НПК ЦК О. В. Дзери).

Зобов’язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 ЦК зокрема з: завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі. Відповідальність в т.ч.: відшкодування збитків та моральної шкоди.

Сертифікат СОД видається за напрямами та спеціалізаціями у межах таких напрямів, а саме: … спеціалізація 2.1 “Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)”;

Відповідно СОД вправі здійснити розрахунок збитків та моральної шкоди (оцінка збитків, оцінка моральної шкоди).