Обов’язковість оцінки майна (необхідність оцінки)

В цивільному обігу перебуває багато речей (майна), перехід прав на які відбувається за певними правочинами, відповідно виникає обов’язковість, доцільність проведення оцінки майна:

 • Правочини про відчуження та заставу майна посвідчуються при наявності оцінки майна за умови: проведення незалежної оцінки майна є обов’язковим у випадках застави державного та комунального майна, відчуження державного та комунального майна способами, що не передбачають конкуренцію покупців у процесі продажу, або у разі продажу одному покупцю, визначення збитків або розміру відшкодування, під час вирішення спорів та в інших випадках, визначених законодавством або за згодою сторін. (Наказ МЮУ від 22.02.2012 № 296/5)
 • Конфісковане майно, майно, що переходить у власність держави оцінюється з дотриманням таких вимог: б) будівлі, споруди, житлові приміщення та їх частини – шляхом проведення незалежної оцінки; е) транспортні засоби – на підставі висновків експертів, суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання з урахуванням ринкових цін та фактичного їх стану на день оцінки, а автомобілі, крім того, з урахуванням податків та зборів, що справляються у разі імпортування автомобілів відповідно до законодавства, якщо такі податки і збори не були попередньо сплачені. У разі коли транспортні засоби заборонені для подальшої експлуатації за висновком технічної експертизи, вони розукомплектовуються для взяття на облік приладів, вузлів, агрегатів та інших комплектуючих виробів (деталей), про що складається акт опису і оцінки. (Постанова КМУ 25.08.1998 р. №1340)
 • Для оцінки за регульованими цінами, оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден державний виконавець залучає суб’єкта оціночної  діяльності. (Закон від 21.04.1999 № 606-XIV ” Про виконавче провадження”)
 • У разі відсутності даних для застосування методів визначення звичайної ціни така ціна може бути визначена виходячи з результатів незалежної оцінки майна та майнових прав, яка проводиться суб’єктом оціночної діяльності відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”. (Кодекс України 02.12.2010 № 2755-VI)
 • Якщо балансова вартість майна не визначена (при податковій заставі), його опис здійснюється за результатами оцінки, яка проводиться відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”. З метою реалізації майна, яке перебуває у податковій заставі, проводиться експертна оцінка вартості такого майна для визначення початкової ціни його продажу. (Кодекс України 02.12.2010 № 2755-VI)
 • Дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта. (Кодекс України 02.12.2010 № 2755-VI)
 • Оцінка об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований, проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна та оціночну діяльність за методикою оцінки майна, затвердженою Кабінетом Міністрів України. оцінка об’єктів приватизації, а також оцінка іншого майна, майнових прав, у тому числі нормативна грошова оцінка, здійснюється відповідно до законодавства з питань оціночної діяльності. (Закон від 13.01.2012 № 4336-VI)
 • Ціна продажу вживаного транспортного засобу визначається: для фізичної особи виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого засобу, розрахованої суб’єктом оціночної діяльності, уповноваженим здійснювати оцінку відповідно до закону; для платників податку виходячи з договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін. (Кодекс України 02.12.2010 № 2755-VI)
 • Вартість здійснюваного самочинного будівництва визначають ліцензовані проектні організації, які мають право складати кошториси, а вартість закінченого самочинного будівництва – суб’єкти оціночної діяльності, які відповідно до законодавства мають право здійснювати оцінку майна, нерухомості, згідно з нормативно-правовими актами з оцінки майна, затвердженими Кабінетом Міністрів України. (ЛМР Рішення № 835 від 09.09.2011)
 • Ринкова вартість забезпечення ( 1) предмет іпотеки (один або кілька об’єктів нерухомого майна; об’єкт незавершеного будівництва або інше нерухоме майно). 2) товари, що перебувають в обігу чи переробці (сировина, напівфабрикати, комплектуючі вироби, готова продукція тощо); 3) обладнання; 4) автотранспорт; 5) інші майнові права, відмінні від права власності; 6) цінні папери) визначається за результатами незалежної оцінки майна, проведеної на підставі укладеного із суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання договору. (Наказ ДПІ України від 12.03.2011 №138)
 • Дійсна вартість застрахованого майна визначається суб’єктом оціночної діяльності відповідно до Законів України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, “Про оцінку земель”, Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1531 “Про експертну грошову оцінку земельних ділянок” (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1941), Національного стандарту N 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1440 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1995), і Національного стандарту N 2 “Оцінка нерухомого майна”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1442. (Постанова КМУ від 6 квітня 2011 р. №358)
 • Розрахунок вартості чистих активів. (Закон від 19.06.2003 № 978-IV)
 • Визначення ринкової вартості майна акціонерного товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається: 1) для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, – як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність; 2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, – як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок. (Закон від 17.09.2008 № 514-VI)
 • Державне мито справляється: за посвідчення договорів відчуження фізичними особами житлових будинків, квартир або їх частин, кімнат, садових (дачних) будинків, інших об’єктів нерухомості; за посвідчення договорів відчуження земельних ділянок фізичною особою; за посвідчення договорів міни; за посвідчення договорів відчуження фізичною особою транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, державне мито справляється виходячи із суми договору, але не нижче оціночної вартості. За посвідчення іпотечних договорів, а також за посвідчення договорів про відступлення права вимоги за іпотечними договорами, про продовження строку дії раніше укладеного договору або збільшення початкової суми договору державне мито обчислюється і справляється виходячи з оцінки нездійснених прав і невиконаних обов’язків або суми, на яку збільшується сума раніше укладених договорів.( Наказ МФУ від 07.07.2012 № 811)
 • Оцінка розміру реальних збитків (ремонт, реальні збитки і прямі збитки ) проводиться виходячи з характеристики майна на дату заподіяння збитків до настання пошкоджень шляхом розрахунку реальних збитків. (Постанова КМУ 1891 від від 10 грудня 2003 р.).
 • Визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей (Постанова КМУ від 22.01.1996 р. № 116).
 • Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (Постанова КМУ від 21 серпня 2014 р. № 358).
 • У випадку необхідності купівлі іноземної валюти для повернення іноземному інвестору інвестиції, здійсненої в майновій формі (у тому числі без створення юридичної особи /спільна діяльність/), Національний банк України приймає рішення за кожним окремим випадком. У цьому разі враховується звіт про оцінку вартості інвестиції відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” (Лист НБУ від 11.03.2004 №09-507/4549).
 • Ціна набуття права власності на предмет іпотеки є істотною обставиною і повинна погоджуватися з власником майна. Оцінка майна предмету іпотеки здійснюється на момент переходу права власності (Справа № 306/2053/16-ц ВП ВС 20.09.2019).
 • а) визначення ринкової вартості КТЗ, їх складників у разі відчуження; б) визначення стартової ціни КТЗ для їх продажу на аукціоні чи за конкурсом; в) визначення вартості КТЗ як об’єкта застави; г) визначення вартості КТЗ у складі майна фізичних осіб для його декларування; ґ) визначення вартості КТЗ для страхування фізичними та юридичними особами; д) визначення матеріальних збитків, завданих власнику в разі пошкодження КТЗ; е) визначення вартості відновлювального ремонту КТЗ; є) визначення вартості КТЗ для розв’язання майнових суперечок; ж) визначення вартості арештованих, конфіскованих або визнаних безхазяйними КТЗ, їх складників у разі вимушеного їх продажу; з) визначення вартості КТЗ, його складників, що ввозяться на митну територію України; и) визначення вартості відокремленого КТЗ в складі основних засобів юридичних осіб; і) в інших випадках у разі визначення вартості відокремленого КТЗ для встановлення розміру обов’язкових платежів до бюджету. (Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів. Наказ Міністерства юстиції України; Фонд державного майна; Методика від 24.11.2003 № 142/5/2092).