Класифікація будівлі з різною функціональною структурою площ при сплаті податку на нерухомість

2016_11_23_classifierПодаток на майно, згідно ПКУ,  складається з: –  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; –  транспортного податку; –  плати за землю

Детальніше розглянемо податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. Перелік об’єктів, що не є об’єктом оподаткування наведено в ст. 266.2.2. ПКУ. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується: а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів; б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів; в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів. Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад.

При визначенні об’єкту оподаткування виникає питання віднесення будівлі до певного каласу за функціональною ознакою.

Дану класифікацію можна провести за допомогою ДЕРЖАВНОГО КЛАСИФІКАТОРА БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ДК 018-2000

Об’єктами класифікації в ДК БС є будівлі виробничого та невиробничого призначення та інженерні споруди різного функціонального призначенння.

Одиницею класифікації в класифікаторі є в основному окрема будівля чи інженерна споруда (будинок, дорога, трубопровід тощо). Для комплексних будівель, що складаються з декількох будівель, кожна будівля може класифікуватися окремо. Якщо, наприклад, комплекс професійно-технічного навчального закладу складається з будинку для навчання та гуртожитку, то будинок для навчання в цьому випадку буде позначений кодом 1263, тоді як гуртожиток слід позначити кодом 1130. Проте, якщо дані не деталізовані чи відсутні, то комплекс відносять до класифікаційного угруповання за кодом 1263.

Як констатовано вище, будівлі класифікуються за їх функціональним призначенням. Будівлі, що використовуються або запроектовані для декількох призначень (комбіноване житло, готель і контора), повинні бути ідентифіковані за однією класифікаційною ознакою відповідно до головного призначення. Головне призначення повинно бути визначене таким чином:

 • обчислюється відсоткове співвідношення площ різних за призначенням приміщень будівлі в складі повної загальної площі з віднесенням цих приміщень згідно з їх призначенням чи використанням до відповідного класифікаційного угруповання;
 • потім будівля класифікується за методом “зверху – вниз”. Будівлю спочатку відносять до розділу (один розряд коду), що охоплює всю чи більшу частку всієї її загальної площі. Далі їх відносять до підрозділу (два розряди коду) – житлові будівлі, нежитлові будівлі за найбільшою питомою вагою площі в цій будівлі. Наступним кроком визначається група (три розряди коду) за найбільшою часткою всієї загальної площі в межах підрозділу. Нарешті, вибирається належність будівлі до класу (чотири розряди коду) за найбільшою часткою всієї загальної площі у межах групи.

Визначення розміру збитку в господарській діяльності при порушенні договорів. Упущена вигода.

Відповідно ст. 22 ЦК Збитками є:

1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Тобто, відповідно до приписів статті 22 Цивільного кодексу України збитками є, зокрема, доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). Таким чином, у вигляді упущеної вигоди відшкодовуються тільки ті збитки, які б могли бути реально отримані.

Оцінка упущеної вигоди проводиться шляхом застосування:

 • оціночної процедури накопичення чистого операційного доходу (чистого грошового потоку, прибутку), який не отримала особа, якій завдано збитків, починаючи з установленої дати неможливості власного використання нею майна до дати оцінки;
 • оціночної процедури дисконтування чистого операційного доходу (чистого грошового потоку, прибутку), що не отримає особа, якій завдано збитків, від дати ймовірного відшкодування збитків у розмірі вартості майна, визначеній з урахуванням стану майна до розкрадання, нестачі, знищення, псування, або від дати, з якої таке використання буде можливим, до дати оцінки відповідно до абзацу другого частини третьої статті 22 Цивільного кодексу України (у разі припущення про неможливість використання майна особою, якій завдано збитків, після дати оцінки);
 • інших оціночних процедур з визначення розміру упущеної вигоди.

Наведемо наслідки порушень договірних зобов’язань та види (склад) шкоди (збитків), в тому числі упущеної вимоги:

 • Уменьшение объема производства или реализации продукции (работ, услуг): Неполученная прибыль; увеличение условно-постоянных расходов в себестоимости продукции; расходы по уплате санкций*
  Простои и форсирование производства: Расходы по заработной плате с отчислениями на социальное страхование; расходы по уплате санкций
 • Замена сырья, материалов, комплектующих изделии: Расходы по заработной плате с отчислениями на социальное страхование (при увеличении трудоемкости продукции); расходы по сырью, материалам, комплектующим изделиям и топливно-энергетическим ресурсах
 • Устранение недостатков в полученной продукции (выполненных работах): Расходы по заработной плате с отчислениями на социальное страхование; материальные затраты, связанные с устранением недостатков
 • Возврат или реализация продукции ненадлежащего качества или некомплектной: Расходы по возврату продукции поставщику или ее реализации
 • Брак в результате использования полученных от поставщика изделий (сырья, материалов, заготовок и т.д.) со скрытым неустранимым дефектом (браком), выявленным в процессе производства продукции (работ, услуг) или при эксплуатации (использовании) этой продукции (работ, услуг) у потребителя: Себестоимость брака; расходы на возмещение затрат, понесеных потребителем в связи с приобретением продукции (работ, услуг), изготовленной с использованием изделий (сырья, материалов, заготовок и т.д.) со скрытым неустранимым дефектом, расходы на демонтаж этой продукции, а также транспортные расходы, вызванные заменой бракованной продукции; неполученная прибыль; расходы по уплате санкций
 • Доставка продукции ускоренным способом Приобретение продукции у другого поставщика или производство ее своими силами Утрата или повреждение имущества: Расходы по доставке продукции ускоренным способом Расходы по приобретению продукции у другого поставщика или производству ее своими силами Стоимость утраченного имущества; сумма уценки поврежденого имущества или расходы по устранению повреждения
 • Изменение ассортимента изготовленной продукции (работ, услуг): Неполученная прибыль; расходы по уплате санкций; увеличение (снижение) условно-постоянных расходов в себестоимости продукции
 • Снижение качества производимой продукции (работ, услуг): Неполученная прибыль, расходы на возмещение уценки продукции; расходы по устранению недостатков в поставленной продукции (работах, услугах); дополнительные расходы на гарантийный ремонт и обслуживание изделий у потребителя; расходы по уплате санкций

НПА:

 • Тимчасова Методика визначення розміру шкоди (збитків), що заподіяна порушеннями господарських […]  Органи влади СРСР; Методика від 21.12.1990;
 • Про затвердження Методики оцінки майна Кабінет Міністрів України; Постанова, Методика, Перелік […] від 10.12.2003 № 1891;
 • Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних […] Кабінет Міністрів України; Постанова, Методика, Перелік […] від 25.07.2007 № 963.

Фізичні характеристики земельної ділянки: корегування на площу, конфігурацію

При зіставленні цін продажу подібними визначаються забудовані земельні ділянки, що мають:

 • однакову функцію використання землі і характер земельних поліпшень;
 • спільний район розташування;
 • близькі фізичні характеристики.

Фізичні характеристики: розмір, конфігурація, ухил поверхні, стан ґрунтів, режим ґрунтових вод та паводків, заболоченість, прояви небезпечних геологічних процесів, рівень інженерної підготовки, фізичний стан об’єктів нерухомого майна, таксаційні виділи тощо. (Постанова КМУ від 11 жовтня 2002 р. N 1531 “Про експертну грошову оцінку земельних ділянок”).

В даному випадку розглянемо внесення поправок на відмінність розміру ділянки та конфігурації.

Площа ділянки.

Розрахунок коефіцієнту проводимо за формулою:

Ks = [Ln(So)/Ln(Si)]^d

 • Кз – коефіцієнт впливу розміру площі земельної ділянки на ринкову вартість;
 • Ln – функція натурального логарифма за основою е;
 • So – площа земельної ділянки, прийнята за базову, м2;
 • Si – площа земельної ділянки з I-ї групи земельних ділянок, м2;
 • i – номер групи земельних ділянок, згрупованих за їх розміром;
 • d – показник диференціації коефіцієнтів впливу розміру земельної ділянки.)

Джерело інформації: праці Власова А.Д., Буянова А.Ю.

Конфігурація.

 • Правило «65-35». Правило говорить, що вартість трикутної ділянки з стороною по фронту вулиці становить 65% вартості прямокутної ділянки такою ж стороною і глибиною. Якщо ж на головній вулиці знаходиться вершина трикутної ділянки, то його вартість буде в межах 35% вартості ділянки прямокутної форми такою ж стороною і глибиною (65/35 Rule – Rule states that the value of a triangular lot with its base on the facing street will be approximately 65% of that of a rectangular lot of the same frontage and depth. The value of the triangular lot with its apex on the facing street will be 35% of that of a rectangular lot of the same frontage and depth[1]).
 • Ще однією характеристикою, що може слугувати поправкою на розмір, є поправка на глибину забудованої земельної ділянки. Ця поправка застосовується, коли за одиницю порівняння береться погонний метр її фронтальної межі. В цьому випадку застосовується “правило 4-3-2-1“. У відповідності з цим правилом на перші 25% глибини припадає 40% вартості, на другі 25% – 30% вартості, на треті 25% – 20% вартості і на останні 25% – 10% вартості. (4-3-2-1- Rule, rule that states the the first 25% of depth represents 40% of the value; the second 25%; the third 25%-20% of the value and the final 25%-10% of the value.   We used only 2 land files based on  a  70%  first  half  and  30%  back  half  land  parcel  rule.)

[1] https://co.monmouth.nj.us/page.aspx?ID=283; http://www.iaao.org/media/Pubs/IAAO_Glossary.pdf

Вторинний та первинний ринок квартир Львова травень 2016

Зміна вартості спостерігається у всіх районах Львова, однак найбільш негативну тенденцію має Сихівський район з темпом падіння -3%, найменш негативна тенденція характерна Галицькому та Франківському району, де темп падіння практично відсутній. Однак в цілому ринок нерухомості має негативну тенденцію.

На дану ситуацію впливає пропозиція новобудов Львова. Для прикладу можна навести: Прийняття в експлуатацію житла у Львові (кв.м загальної площі), Рік:

 • 2013 – 246553 кв.м. (2%);
 • 2014 – 423373 кв.м. (72%);
 • 2015 – 571836 кв.м. (35%);
 • 2016 – 112055 кв.м. (30%);

Наведемо динаміку зміни вартості кв.м. загальної площі квартир у Львові (USD/кв.м.)

2016_05_30_graf_sq_m

Вартість 1 кв.м. загальної площі квартир Львів. (Ціна квартири Львів листопад 2016).

РайониВартість USD/кв.м.
Галицький1120
Залізничний780
Личакiвський850
Шевченківський770
Сихiвський700
Франківський830
Середнє значення810

Березень – квітень 2016 Тенденція – спад ринку нерухомості Львова продовжується

Тенденція стабільна ціни незначно повзуть в низ. Однак на “престижні” квартири ціни стабільні, ймовірно в зв’язку з їх невеликою пропозицією, та малою ступінню нового будівництва в “престижних” районах. Ціни на квартири в будинках масових серій будівництва знижуються, спад цін на квартири в новобудовах дещо нижчий. Динаміку наведено нижче.

Вартість 1 кв.м. загальної площі квартир Львів. (Ціна квартири Львів листопад 2016).

РайониВартість USD/кв.м.
Галицький1120
Залізничний780
Личакiвський850
Шевченківський770
Сихiвський700
Франківський830
Середнє значення810

Також наведемо динаміку зміни вартості кв.м. загальної площі квартир у Львові (USD/кв.м.)

2016_04_21_graf_sq_m

 

Поправка на торг на ринку нерухомості

Ціна –  фактична  сума грошей,  сплачена за об’єкт оцінки або подібне майно.

Як похідна ринку, ціна є важливим економічним важелем механізму ринкової економіки. ЇЇ  дія проявляється через основні економічні закони, серед яких на ринкове ціноутворення найбільшою мірою впливають закон вартості, закон попиту й пропозиції, закон єдності товарного й цінового обігу, закон конкуренції, закон зростання потреб та закон граничної корисності.

Згідно з вітчизняною концепцією ціни на ринку встановлюються безпосередньо під впливом попиту та пропозиції. При цьому їх рівень визначається грошовою сумою, що сплачується за конкретний товар.

 • попит – економічна категорія, що характеризує представлену на ринку потребу споживача в придбанні товару, яка забезпечена можливістю сплатити за покупку наявними грошовими чи іншими платіжними засобами;
 • пропозиція – економічна категорія, що характеризує продукт, який є на ринку або може бути доставлений на нього, та бажання виробника запропонувати його у продаж;

Іншими словами ціна формується на перетині інтересів продавця та покупця.

На поведінку продавця впливає безліч факторів в тому числі: – витратний (собівартісний) методологічний підхід (принцип) ціноутворення; – суб’єктивне бачення встановлення ціни пропозиції та можливе її зменшення на коефіцієнт торгу; – об’єктивні сторони ринку; – часовий момент експозиції товару. Можливі відхилення від ринкової ціни для сторони Продавця: продавець, щоб не «прогадати», завідомо встановлює дещо вищу початкову вартість, для того, щоб мати можливість надати скидку на торг і тим самим психологічно «прив’язати» потенційного покупця; погана обізнаність продавця про стан ринку, відповідно можлива похибка до ринкової вартості як в сторону збільшення ціни пропозиції так і зменшення; необізнаність про структуру ринку на даний товар.

Позиції покупця характерний ціннісний методичний підхід ціноутворення. Покупець хоче купити товар за найнижчою вартістю серед однорідних товарів. Можливі відхилення від ринкової ціни при ціннісному підході: покупець мало обізнаний про кон’юнктуру ринку; наявний спекулятивний інтерес; тощо.

Для співпадіння інтересу покупця та продавця важливе значення має торг.

Торг є важливою складовою процесу формування ціни. Насправді ринок нерухомості не є абсолютно відкритим і відповідно ринкова ціна є достеменно невідомою. Відповідно ціна продажу є підвладна як властивостями самого товару так і множинністю учасників ринку. Торг є чудовим урівноваженням позиції покупця та продавця.

Проводячи багаторічні спостереження за ринком нерухомості можемо зробити заключення:

 • Чим більш розвинутий ринок тим більше ціна товару наближається до ціни пропозиції продавця та бажаної ціни покупця.
 • При перевазі пропозиції ціни поступово знижуються та величина торгу росте, ціни можуть бути меншими за сформовані ціннісним підходом.
 • При перевазі попиту величина торгу падає а ціна може наближатись до ціни сформованої ціннісним підходом .
 • Чим більше відхилення цін в межах обраного сегменту тим більша величина торгу.
 • Наявність ознак падаючого ринку збільшує коефіцієнт торгу (Детальніше)
 • Фаза ринку.

Відповідно до сукупності вищенаведених факторів «сила торгу» покупця (продавця) мінлива, і лише спів падіння формує ціну.

Таким чином величину торгу можна розділити на дві складові: 1. Мінімальна величина торгу на певний товар (значно залежить від стану ринку), яка може бути рівна і 0%; 2. Величина торгу, що випливає з вибірки об’єктів для порівняння, обчислюється після внесення всіх корегувань на відмінність.

Другу складову торгу визначаємо за допомогою статистичних показників.

До найбільш уживаних розподілів належить нормальний розподіл. Нормальний розподіл повністю визначається двома параметрами: середньою та квадратичним відхиленням. При нормальному розподілі значення ознаки переважно зосереджується біля центру розподілу середньої. Відповідно за середньою і квадратичним відхиленням обчислюють коефіцієнт варіації.

Величина різниці ціни пропозиції та ринкової ціни відповідає: похибці продавця (покупця) викликану вищенаведеними факторами. Відповідно поправка на торг, при припущенні, розвинутого ринку становитиме величину в межах коефіцієнту варіації (після внесення коригувань аналогів) збільшеної на базову величину мінімального торгу. Kt=V/k+Bb.

Відповідно торг рівний:

(1)   \begin{equation*} \(V=\frac{\sqrt{\frac{\sum (x_i-\overline{\strut x})^2}{n}}}{\frac{\sum x}n}\) \qquad \(Kt=\frac{\frac{\sqrt{\frac{\sum (x_i-\overline{\strut x})^2}{n}}}{\frac{\sum x}n}}k+b_b\) \end{equation*}

 • де 1/k – частка від коефіцієнту варіації, при нормальному розподілі k=2;
 • Bb – базовий коефіцієнт торгу.

Переобладнання горища або добудова будинку може підвищити вартість на 20%

Додаткове влаштування повноцінної спальні або ванної кімнати збільшує вартість нерухомості.

Добудова будинку або переобладнання горища під житло може збільшити вартість нерухомості, базуючись на середніх цінах житлових будинків Nationwide Building Society обрахувала, що влаштування додаткової ванної кімнати може збільшити вартість будинку на 4,9% в Англії, позаяк збільшення площі поверху на 10% сприяє росту ціни на 5,1%.

Повноцінне збільшення площі поверху або переобладнання горища може збільшити вартість орієнтовно на 22%

Для прикладу збільшення площі поверху шляхом влаштування додаткової спальні площею 13 кв.м. може збільшити вартість на 10% таунхаусу або 13% зблокованого будинку.

Якщо власники переобладнують з 3 до 4 спалень, це може збільшити вартість на 10% таунхаусу, 9% зблокованого будинку.

 • Додаткова ванна кімната – 5%
 • Збільшення площі поверху на 10% – 5%
 • Додаткова повноцінна спальня – 10%
 • Розширення / переобладнання горища – 22%
 • Збільшення кількості спалень з 2 до 3 (3-4) (таунхауз) – 10%
 • Збільшення кількості спалень з 2 до 3  (зблокований будинок) – 13%
 • Збільшення кількості спалень з 3 до 4(зблокований будинок) – 9%

Також зазначається, що розташування залишається ключовим фактором вартості нерухомості, однак інші фактори такі як площа будинку, кількість спалень, також дуже важливий фактор.

Покращення будинку шляхом розширення поверху чи влаштування додаткових площ за рахунок горища, залишається хорошим шляхом до збільшення вартості будинку.

Однак в кожному конкретному випадку необхідно зважити витрати на реконструкцію та економічний ефект після реконструкції, оскільки, як зазначалось вище розташування – ключовий фактор вартості, і може мати місце, що розташування будинку не сприятиме економічно вигідному збільшенню вартості нерухомості після реконтрукції, тобо витрати можуть бути більшими ніж приріст вартості.

Радимо перш ніж здійснювати інвестицію проконсультуватись з спеціалістами в даній сфері.

Джерело інформації:

 • http://www.theguardian.com/money/2016/mar/27/home-extension-or-loft-conversion-can-add-20-to-house-value
 • Економічна оцінка ефективності капіталовкладень ПП КГ СЕПТІМА Львів 2016

 

 

 

Лютий – березень 2016 року не вніс пожвавлення на ринку нерухомості Львова

Лютий – березень 2016 року не вніс пожвавлення на ринку нерухомості. Тенденція вартості квартир у Львові за останні місяці не змінюється, ціни поступово падають в різних сегментах ринку з різною інтенсивністю. Серед основних факторів можна виділити девальвацію гривні та пропозицією нового будівництва.

Вартість 1 кв.м. загальної площі квартир Львів. (Ціна квартири Львів листопад 2016).

РайониВартість USD/кв.м.
Галицький1120
Залізничний780
Личакiвський850
Шевченківський770
Сихiвський700
Франківський830
Середнє значення810

Також наведемо динаміку зміни вартості кв.м. загальної площі квартир у Львові (USD/кв.м.)

2016_03_22_graf_sq_m

 

Оцінка нерухомого майна Львова на ринку що падає Валютні ризики

Характерні ознаки ринку що падає:

 • надлишки поставки майна (невідповідність попиту та пропозиції);
 • збільшення терміну реалізації майна;
 • ціна пропозиції в попередніх періодах є вищою від теперішньої ціни пропозиції;
 • ціни продажу в попередніх періодах є вищими від теперішньої ціни продажу;
 • зниження ціни продажу порівняно з ціною пропозиції;
 • збільшення пропозицій продажу нерухомості на сусідніх ринках.

В більшості випадків одна з вищенаведених характеристик не свідчить про ринок що падає, однак наявність одночасно декілька ознак свідчить про те що ринок іде в низ.

Однак слід поставити питання, що ринок падає, порівняно з яким періодом, місяць, квартал, рік. В прив’язці до цих термінів можемо говорити що ринок падає, стабільний, росте.

Відповідно мова йде про зовнішні фактори (знецінення), і це знецінення необхідно враховувати в підходах до оцінки.

По відношенню до порівняльного підходу може скластись враження що дане знецінення буде враховано двічі, оскільки ціни співставних об’єктів вже ніби то врахували це. Однак це цілком прийнятно застосувати поправку на негативні умови ринку ( поправка на ринок що падає) на ринку де вартість падає в період між датою продажу (пропозиції) та ефективною датою оцінки.

Якщо ринок падав однак стабілізувався ніяких додаткових коригувань непотрібно.

Валютні ризики.

Серед багатьох факторів, що впливають на ринок нерухомості України, обмінний курс основних валют має значний вплив на вартість нерухомості вираженої в вільно конвертованій валюті. Якщо спостерігати за динамікою цін на квартири у Львові можна прийти до висновку, що скачок обмінного курсу (обезцінення національної валюти)  значно впливає на вартість нерухомості, яка починає знижуватись. Дана ситуація повторюється в інших країнах (національна валюта яких не відноситься до ВКВ).

Враховуючи вищенаведене можна прийти до висновку, що зміна обмінного курсу гривні ( при незмінності ВВП на душу населення в ВКВ) викликає зниження цін на нерухомість виражену в валюті (Див. динаміку). Таким чином, валютні тенденції можуть допомогти нам зрозуміти і прогнозувати місцеві ціни на нерухомість в тому числі Львові.


Джерело інформації:

 • The Appraisal Foundation (https://www.appraisalfoundation.org):
 • http://www.imexre.com/news/property-news/currency-rates-fluctuations-impact-dubai-real-estate-market–01092015/
 • http://www.gulfconstructiononline.com/news/story/5405?url=/IND_297056.html
 • http://www.offshorelivingletter.com/how-to-protect-against-currency-fluctuations-when-living-and-investing-overseas/
 • Оцінка нерухомості Львів 02.2016

Експертна оцінка землі Львів Ліцензування

Залежно від мети та методів проведення оцінка земель поділяється на такі види:

 • бонітування ґрунтів;
 • економічна оцінка земель;
 • грошова оцінка земельних ділянок.

Грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення може бути нормативною і експертною.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення вартості об’єкта оцінки.

Суб’єктами оціночної діяльності (СОД) у сфері оцінки земель є: юридичні, фізичні особи, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Основні вимоги до СОД (ст. 6 Закон від 11.12.2003 № 1378-IV):

 • юридичні особи: наявність в штаті оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, СОД повинні бути зареєстровані у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників. Однак  СОД не можуть бути зареєстровані в вказаному реєстрі.
 • фізичні особи: які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку. Однак 28.06.2015 набули чинності зміни в ЗУ “Про ліцензування видів господарської діяльності”, якими з переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню виключено землеоціночні роботи.

Тобто існує юридична колізія.

Відповідно необхідно згадати ще один Закон “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, де зазначено, що СОД є ….які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до цього Закону, за напрямами оцінки майна.  В наказі ФДМУ 14.03.2002 № 479 серед інших наведено напрям 1 “Оцінка об’єктів у матеріальній формі”: спеціалізація 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них”.

Оцінка майна, майнових прав (далі – оцінка майна) – це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, зазначеними в статті 9 цього Закону (далі – нормативно-правові акти з оцінки майна), і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності. (ст. 3 ЗУ 12.07.2001 № 2658-III).

Експертна грошова оцінка земельних ділянок – результат визначення вартості земельної ділянки та пов’язаних з нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту (ст.1 ЗУ від 11.12.2003 № 1378-IV);

З чого випливає, що на даний час, до моменту узгодження НПА, право на здійснення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок мають:

 • юридичні особи в штаті яких працює оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок, та які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за напрямком 1 “Оцінка об’єктів у матеріальній формі”: спеціалізація 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них”.
 • фізичні особи, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, та які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за напрямком 1 “Оцінка об’єктів у матеріальній формі”: спеціалізація 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них”.

Дана позиція також висловлена «Земельною спілкою України» (Роз’яснення щодо провадження господарської діяльності з проведення землеоціночних робіт та земельних торгів після набрання чинності Законом України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» http://zsu.org.ua/novini/podiji-asotsiatsiji/10911-roz-iasnennia-shchodo-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-z-provedennia-zemleotsinochnykh-robit-ta-zemelnykh-torhiv-pislia-nabrannia-chynnosti-zakonom-ukrainy-vid-02-03-2015-222-viii-pro-litsenzuvannia-vydiv-hospodarskoi-diialnosti): “Таким чином, до внесення змін у Закон України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій», які б дозволили проведення реєстрації юридичних осіб у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників, до юридичних осіб як суб’єктів господарювання має застосовуватися лише вимога щодо наявності у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.