Ризики операцій з нерухомістю

На протязі останніх років спостерігається стабільний ріст як вартості нерухомого майна так і орендних ставок за всіма сегментами ринку. Дана ситуація сприяє значному росту обігу капіталу та майна на ринку нерухомості, що безпосередньо пов’язано з процедурою переходу права власності.

Право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів (договорів). Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом. Враховуючи вищенаведене у набувача можуть існувати певні ризики пов’язані з переходом права власності, що можуть спричинити негативні для нього наслідки. Оскільки право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів (договорів), то і ризики пов’язані з останніми.

Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Розрізняють абсолютну недійсність (нікчемність) та відносну недійсність (оспорюваність) правочинів. Абсолютно недійсним (нікчемним) вважається правочин, якщо його недійсність встановлено законом. Відносно недійсним (оспорюваним) є правочин, недійсність якого прямо не встановлено законом, проте одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом. В цьому разі недійсність правочину встановлюється судом. Зокрема законодавством передбачено правові наслідки правочинів, які є недійсними або можуть бути визнані недійсними, це зокрема:

 • – Недодержання вимоги щодо письмової форми правочину
 • – Недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину
 • – Недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору
 • – Вчинення правочину малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності
 • – Вчинення правочину неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності
 • – Вчинення правочину фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності
 • – Вчинення правочину без дозволу органу опіки та піклування
 • – Вчинення правочину дієздатною фізичною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними
 • – Вчинення правочину недієздатною фізичною особою
 • – Укладення юридичною особою правочину, якого вона не мала права вчиняти
 • – Вчинення правочину, який порушує публічний порядок
 • – Який вчинено під впливом помилки
 • – Вчинення правочину під впливом обману
 • – Який вчинено під впливом насильства
 • – Який вчинено у результаті зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною
 • – Який вчинено під впливом тяжкої обставини
 • – Фіктивного правочину
 • – Удаваного правочину

Враховуючи вищенаведене для захисту інтересів набувача, відчужувача спеціалісти компанії нададуть професійні послуги для мінімізації вказаних ризиків а також нададуть комплексні послуги супроводу операцій з нерухомістю.

Експертна оцінка майна Львів

Оцінка майна, майнових прав (далі – оцінка майна) – це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами,  і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності.

Суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання – зареєстрований в установленому законодавством порядку фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, а також юридична особа незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до  Закону.

Оцінювач – громадянин України, іноземець, особа без громадянства, який склав кваліфікаційний іспит та одержав кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог Закону.

Об’єкти оцінки, майно, яке може оцінюватися:

майно:

 • об’єкти в матеріальній формі, будівлі та споруди (включаючи їх невід’ємні частини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо;
 • паї, цінні папери;
 • нематеріальні активи, в тому числі об’єкти права інтелектуальної власності; цілісні майнові комплекси всіх форм власності;

майнові права:

 • будь-які права, пов’язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування);
 • інші специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги.

У разі необхідності звертайтеся, працюємо на території Львова та Львівської області (Україна, Львів).