Вартість землі в бухгалтерському обліку

Суб’єктивне право власності на землю виникає на підставах та у порядку, визначеному Земельним кодексом та іншими законами України, що регулюють земельні відносини. Право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, крім випадків коли право власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення, посвідчується:

  • а) цивільно-правовою угодою щодо відчуження земельної ділянки, укладеною в порядку, встановленому законом, у разі набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою;
  • б) свідоцтвом про право на спадщину.

Право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою. Право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону, або договором оренди землі та договором відчуження права оренди землі, зареєстрованими відповідно до закону. Бухгалтерський облік земельних ділянок має забезпечити виконання таких завдань: • своєчасне і повне документальне оформлення і відображення в облікових реєстрах набуття прав власності та прав користування земельними ділянками; • контроль раціонального використання земельних ділянок; • повне відображення витрат на капітальне поліпшення земель; • достовірна оцінка в балансі та звітності.

Відповідно до п.7 П(С)БО 7 «Основні засоби» передбачено, що придбані основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Однак вищезазначеним стандартом бухгалтерського обліку не передбачена конкретизація складових визначення первісної вартості земельних ділянок, що придбані підприємством і повинні бути зараховані на його баланс. За даними п. 31 МСБО-16 «Основні засоби» [6], справедлива вартість землі ототожнюється з їх ринковою вартістю та визначається при проведенні оціночної експертизи, яку здебільшого проводять професійні оцінювачі. Земельні ділянки обліковуються на підставі державних актів, якими посвідчується право власності на земельну ділянку або право постійного користування та встановлюються площа та вартість переданих земельних ділянок. Одиницею обліку є окрема земельна ділянка. Земельні ділянки на праві користування (оренди) визнаються у складі нематеріальних активів у порядку, установленому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”. Набуті права користування земельною ділянкою відображаються в балансі у складі нематеріальних активів, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з їх використанням, та вартість таких може бути достовірно визначена. Визнання земельної ділянки нематеріальним активом здійснюється на підставі державного акту на право користування земельною ділянкою та оформленого первинного документа. Враховуючи наведене, на нашу думку, для цілей бухгалтерського обліку операцій із землями при визначенні їх вартості найбільш оптимально застосовувати ринкову оцінку, що базується на експертних процедурах її встановлення.

Оцінка земельних ділянок здійснюється відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в країні”. Принципи експертної оцінки земель викладені в Законі України “Про оцінку земель” від 11 грудня 2003 року N 1378-IV. З врахуванням вищенаведеного виникає необхідність визначення ринкової вартості права постійного користування земельною ділянкою а також оцінки інших прав пов’язаних з земельною ділянкою.

З врахування вищенаведеного, у разі виникнення потреби в проведенні незалежної оцінки звертайтесь.

Вдячні за співпрацю.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>