Визначення розміру збитку в господарській діяльності при порушенні договорів. Упущена вигода.

Відповідно ст. 22 ЦК Збитками є:

1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Тобто, відповідно до приписів статті 22 Цивільного кодексу України збитками є, зокрема, доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). Таким чином, у вигляді упущеної вигоди відшкодовуються тільки ті збитки, які б могли бути реально отримані.

Оцінка упущеної вигоди проводиться шляхом застосування:

 • оціночної процедури накопичення чистого операційного доходу (чистого грошового потоку, прибутку), який не отримала особа, якій завдано збитків, починаючи з установленої дати неможливості власного використання нею майна до дати оцінки;
 • оціночної процедури дисконтування чистого операційного доходу (чистого грошового потоку, прибутку), що не отримає особа, якій завдано збитків, від дати ймовірного відшкодування збитків у розмірі вартості майна, визначеній з урахуванням стану майна до розкрадання, нестачі, знищення, псування, або від дати, з якої таке використання буде можливим, до дати оцінки відповідно до абзацу другого частини третьої статті 22 Цивільного кодексу України (у разі припущення про неможливість використання майна особою, якій завдано збитків, після дати оцінки);
 • інших оціночних процедур з визначення розміру упущеної вигоди.

Наведемо наслідки порушень договірних зобов’язань та види (склад) шкоди (збитків), в тому числі упущеної вимоги:

 • Уменьшение объема производства или реализации продукции (работ, услуг): Неполученная прибыль; увеличение условно-постоянных расходов в себестоимости продукции; расходы по уплате санкций*
  Простои и форсирование производства: Расходы по заработной плате с отчислениями на социальное страхование; расходы по уплате санкций
 • Замена сырья, материалов, комплектующих изделии: Расходы по заработной плате с отчислениями на социальное страхование (при увеличении трудоемкости продукции); расходы по сырью, материалам, комплектующим изделиям и топливно-энергетическим ресурсах
 • Устранение недостатков в полученной продукции (выполненных работах): Расходы по заработной плате с отчислениями на социальное страхование; материальные затраты, связанные с устранением недостатков
 • Возврат или реализация продукции ненадлежащего качества или некомплектной: Расходы по возврату продукции поставщику или ее реализации
 • Брак в результате использования полученных от поставщика изделий (сырья, материалов, заготовок и т.д.) со скрытым неустранимым дефектом (браком), выявленным в процессе производства продукции (работ, услуг) или при эксплуатации (использовании) этой продукции (работ, услуг) у потребителя: Себестоимость брака; расходы на возмещение затрат, понесеных потребителем в связи с приобретением продукции (работ, услуг), изготовленной с использованием изделий (сырья, материалов, заготовок и т.д.) со скрытым неустранимым дефектом, расходы на демонтаж этой продукции, а также транспортные расходы, вызванные заменой бракованной продукции; неполученная прибыль; расходы по уплате санкций
 • Доставка продукции ускоренным способом Приобретение продукции у другого поставщика или производство ее своими силами Утрата или повреждение имущества: Расходы по доставке продукции ускоренным способом Расходы по приобретению продукции у другого поставщика или производству ее своими силами Стоимость утраченного имущества; сумма уценки поврежденого имущества или расходы по устранению повреждения
 • Изменение ассортимента изготовленной продукции (работ, услуг): Неполученная прибыль; расходы по уплате санкций; увеличение (снижение) условно-постоянных расходов в себестоимости продукции
 • Снижение качества производимой продукции (работ, услуг): Неполученная прибыль, расходы на возмещение уценки продукции; расходы по устранению недостатков в поставленной продукции (работах, услугах); дополнительные расходы на гарантийный ремонт и обслуживание изделий у потребителя; расходы по уплате санкций

НПА:

 • Тимчасова Методика визначення розміру шкоди (збитків), що заподіяна порушеннями господарських […]  Органи влади СРСР; Методика від 21.12.1990;
 • Про затвердження Методики оцінки майна Кабінет Міністрів України; Постанова, Методика, Перелік […] від 10.12.2003 № 1891;
 • Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних […] Кабінет Міністрів України; Постанова, Методика, Перелік […] від 25.07.2007 № 963.