Ринкова вартість майна, що є предметом значного правочину АТ та ПДВ

Оцінка нерухомості
Оцінка нерухомості

Відповідно до частини 1 статті 8 Закону України “Про акціонерні товариства” ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до цього Закону, інших актів законодавства або статуту акціонерного товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

У частині 3 цієї статті передбачено, що наглядова рада або загальні збори акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства (у процесі створення товариства – установчими зборами), затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), визначену відповідно до частин першої і другої цієї статті. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, наглядова рада або загальні збори акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства (у процесі створення товариства – установчими зборами), повинна мотивувати своє рішення. Згідно з визначенням, яке наведене в Національному стандарті № 1, що затверджений постановою КМУ від 10.09.2003 № 1440, ринкова вартість – це вартість за яку можливе відчуження об`єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна сторона діяла із знанням справи, розсудливо та без примусу.

У звіті про оцінку майна та у висновку про вартість об`єкта оцінки оцінювач відображає факт про включення або невключення до ринкової вартості суми податку на додану вартість. Оціночні процедури, пов`язані з визначенням ринкової вартості, здійснюються з урахуванням включення або невключення до неї суми податку на додану вартість (абзац 1 пункту 17 Національного стандарту). Беручи до уваги те, що у договорах купівлі -продажу, який є значним, вартість майна визначена з ПДВ, згідно зі звітом про оцінку вартості нерухомого майна, складеного оцінювачем Печиборщ В.З., ринкова вартість об`єкта оцінки, а саме: комплексу будівель та спору, що розташовані по вул. Первомайська, 3 в м. Черкаси, визначена з урахуванням ПДВ, і рішенням загальних зборів акціонерів, що оскаржується, ринкова вартість майна, що є предметом значного правочину, затверджена відповідно до ціни договорів, тобто з включенням до неї суми податку на додану вартість, Верховний Суд погоджується з висновком суду першої інстанції, що відповідно до абзацу 1 частини 2 статті 70 Закону України “Про акціонерні товариства” ринкова вартість майна, що є предметом значного правочину, визначається з урахуванням ПДВ. ( Постанова ВС 09 вересня 2020 року Справа №  925/1224/18 )