Дисконтування дебіторської та кредиторської заборгованості

Дисконтування дебіторської заборгованості
Дисконтування дебіторської заборгованості Львів

Довгострокові зобов’язання відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов’язання (п. 9 [1]).

Теперішня вартість – дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування),  яка, як очікується, буде потрібна  для  погашення  зобов’язання  в  процесі  вичайної діяльності підприємства (п. 4 [1]).

Ця зміна вартості грошей обумовлена наявністю трьох факторів:

 • інфляція;
 • здатність грошових коштів приносити дохід;
 • ризик неповернення коштів (або їх частини) в майбутньому.

Теперішня вартість майбутніх чистих  грошових  надходжень  від  активу визначається застосуванням відповідної ставки дисконту  до  майбутніх  грошових  потоків  від  безперервного  використання  активу  та  його  продажу  (списання)  наприкінці строку корисного  використання (експлуатації).  Майбутні грошові потоки  від  активу  визначаються  виходячи  з фінансових планів підприємства на період  не  більше  п’яти  років.  Якщо в підприємства є досвід визначення  суми  очікуваного  відшкодування  активу  і  наявні розрахунки, що  свідчать  про  достовірність оцінки майбутніх грошових потоків, то  така   оцінка  може  визначатися  на  підставі  фінансових  планів  підприємства, які охоплюють період більше п’яти років.

При цьому грошові потоки в році, що настає за останнім роком,  на який складено фінансовий  план,  та  за  кожний  подальший  рік  використання активу приймаються в сумі, яка (без урахування впливу  інфляції) не перевищує величину грошових потоків останнього  року,  на який складено фінансовий план (п. 9 [2]).

Дисконтування – визначення поточної вартості грошового потоку  з урахуванням його вартості, яка прогнозується на майбутнє  [3].

Ставка дисконту базується на ринковій ставці відсотка (до  вирахування   податку),   що   використовується   в   операціях  з  аналогічними активами.  За відсутності  ринкової  ставки  відсотка  ставка  дисконту  базується  на  ставці відсотка на можливі позики  підприємства  або  розраховується  за   методом   середньозваженої  вартості капіталу підприємства(п. 14 [4]).

При визначенні  ставки  дисконту  враховуються  ризики,  крім  ризиків,  що  були  враховані  при  визначенні  майбутніх грошових  потоків (п. 14 [4]).

Ставка дисконту   –   коефіцієнт,   що   застосовується   для визначення поточної вартості  виходячи  з  грошових  потоків,  які прогнозуються  на  майбутнє,  за  умови їх зміни протягом періодів прогнозування.  Ставка  дисконту  характеризує  норму  доходу   на інвестований  капітал  та  норму його повернення в післяпрогнозний період,  відповідно  до  якої  на  дату   оцінки   покупець   може інвестувати   кошти  у  придбання  об’єкта  оцінки  з  урахуванням компенсації всіх своїх ризиків, пов’язаних з інвестуванням [3].

Для розрахунку ставки  дисконту доцільно проводити такі оціночні процедури [5]:

 1.        порівняння прогнозованого річного чистого операційного доходу (рентного  доходу)  та  ціни  продажу  (ціни  пропонування)   щодо подібного майна;
 2.        аналіз альтернативних   видів   інвестування   та  визначення ризиків інвестування в об’єкт оцінки порівняно  з  інвестиціями  з мінімальним  ризиком,  а також у разі наявності – інших додаткових ризиків інвестування, пов’язаних з об’єктом оцінки;
 3.        інші оціночні  процедури,   які   характеризують   дохід   на інвестований   капітал  та  повернення  інвестованого  капіталу  і обґрунтовані у звіті про оцінку майна.

Сума  амортизації дисконту або премії нараховується одночасно нарахуванням відсотка (доходу від фінансових інвестицій), що підлягає отриманню, та відображається у складі інших фінансових доходів або інших фінансових витрат з одночасним збільшенням або зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій відповідно (п. 10 [6]).

Дисконтування визначається за формулою [7]:

(1)   \begin{equation*} PV=\frac{FV}{{(1+i)}^n} \end{equation*}

де: FV  – майбутня вартість; PV – теперішня вартість; і- ставка дисконтування;  n – строк (число періодів).

Враховуючи вищенаведене, важливим  постає питання відображення доходу від дисконтування кредиторської заборгованості (або витрат від дисконтування дебіторської заборгованості) в момент її виникнення та проведення амортизації дисконту протягом строку користування на кожну наступну дату балансу.

Отже, при складанні Декларації з податку на прибуток підприємств та перенесенні показників фінансової звітності до неї,  необхідно уважно проаналізувати дані аналітичного обліку бухгалтерських рахунків  “Інші фінансові доходи”, “Інші витрати”, субрахунків “Результати фінансових операцій”,  “Розрахунки з іншими кредиторами”, “Розрахунки з іншими дебіторами” . А також показники рядків 2220 “Інші фінансові доходи” та 2270 “Інші витрати” Звіту про фінансові результати (форма № 2).

Складність може бути викликана розрахунком ставки дисконтування та теперішньої вартості. Фахівцем компанії може бути надана допомога при розрахунку ставки дисконтування та теперішньої вартості фінансового активу .

[1]  Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”. Мінфін України; Наказ, Положення від 31.01.2000 № 20.
[2] Про затвердження Національного стандарту N 2 “Оцінка нерухомого майна” Постанова Кабінету Міністрів України; Стандарт від 28.10.2004 № 1442.
[3] Про затвердження Національного стандарту N 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”. Постанова Кабінету Міністрів України; Стандарт від 10.09.2003 № 1440.
[4] Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 “Зменшення корисності активів”. Мінфін України; Наказ, Положення від 24.12.2004 № 817.
[5] Про затвердження Національного стандарту N 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав” Постанова Кабінету Міністрів України; Стандарт від 10.09.2003 № 1440.
[6] Про затвердження Національного стандарту N 3 “Оцінка цілісних майнових комплексів” Постанова Кабінету Міністрів України; Стандарт від 29.11.2006 № 1655.
[7] https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/397032.html.
[8] Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”. Мінфін України; Наказ, Положення від 26.04.2000 № 91.

3 thoughts on “Дисконтування дебіторської та кредиторської заборгованості”

 • При проведенні перевірок платників податків доцільно дослідити питання відображення фінансового доходу від дисконтування довгострокової кредиторської заборгованості в момент її виникнення та здійснення амортизації дисконту протягом строку користування на кожну наступну дату балансу. (Лист ДФС від 18.06.18 р. № 18311/7/99-99-14-03-17).
  За ставку дисконтування беремо – середня річна облікова ставка рефінансування НБУ.
  Однак згідно ПСБО 28 “Зменшення корисності активів” ставка дисконту базується на ринковій ставці відсотка а не обліковій ставці рефінансування НБУ.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>